eat Local
Local Strength พลังสร้างสรรค์ ชุมชนน่าเที่ยว สินค้าน่าช้อป
เที่ยวแบบเข้าถึงวิถีชุมชน เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมอุดหนุนสินค้าจากนักคิดพื้นถิ่นรุ่นใหม่                                                                           ช่วยให้เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนยั่งยืน
 
eat Local