Loading...
amazing-thailand

ทำไมต้อง Go Local

Go ให้ถึง ..ถึงวิถีชิวิตพื้นถิ่น อาหารการกิน การแต่งตัว

Go ให้เข้าใจ ..เข้าใจวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

Go ให้ได้ประสบการณ์พร้อมเปิดมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆ

Go Local… Go NOW

จากเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ในปี 2561
ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่เศรษฐกิจฐานราก ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท
ช่วยสร้างให้ชุมชนและเมืองรอง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและสมดุลในทุกมิติ
อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ อาหารท้องถิ่น และสืบสานองค์ความรู้ต่างๆ ต่อไป

Go Local ...ออกไปพบประสบการณ์ใหม่ ออกไปเจอเรื่องเท่ๆ
เพราะทุกที่ในเมืองไทย มีเรื่องราวมหัศจรรย์รอคุณอยู่

amazing-thailand


amazing-thailand


amazing-thailand

กิจกรรม : เมื่อสตูล ไม่ได้มีแค่หลีเป๊ะ..มีทั้งทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สถานที่ : จังหวัดสตูล

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์ เมืองเล็กๆ ที่ต้องไปสัมผัสความแปลกใหม่

สถานที่ : จังหวัดกาฬสินธุ์

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : D.I.Y. ผ้าย้อมคราม @ครามสกล-Kramsakon

สถานที่ : บ้านพะเนาว์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนเรือนแพ

สถานที่ : วิถีเรือนแพ ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : หอมกรุ่นจากเตากระทะ...ก้องวัลเล่ย์ แอนด์ คอฟฟี่

สถานที่ : ก้องวัลเล่ย์ แอนด์ คอฟฟี่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : Uttaradit Go Local วิถีชีวิตชาวลาวเวียง วิถีหาดสองแคว

สถานที่ : บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : จากสุ่มไก่สู่สปาบ้านทุ่ง

สถานที่ : บ้านดอกบัว ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand

กิจกรรม : ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ หรือ ผ้าภูอัคนี มรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้าน

สถานที่ : บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

amazing-thailand amazing-thailand
amazing-thailand