Set in the Local
Set in The Local ต่อยอดธุรกิจ MICE ไปวันธรรมดา
เปิดมุมมองใหม่ให้กับการจัดประชุม สัมมนา ทำกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง                                                                                            กับตัวอย่างทริปการเดินทางในวันธรรมดา ด้วยราคาสบายๆ
 
Set in the Local
บ้านแหลมมะขาม
จ.ตราด
2 วัน 1 คืน

โปรแกรมที่ 1

  • วันแรก

13.00 น. พบกันที่ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม13.55 น. ชมบ้านหุ่นไม้กระดาน
14.30 น. ชมภาพผนังภายในอุโบสถวัดศึกษาโต๊ะวาลี
15.30 น. ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลน วิถีประมงงมหอยราก พร้อมอาหารว่าง
18.00 น. เข้าบ้านพักพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. อาหารค่ำชมการแสดงที่ศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกัน
20.30 น. กลับเข้าบ้านพักราตรีสวัสดิ์

  • วันที่สอง

07.00 น. อาหารเช้าที่บ้านพัก
08.30 น. นำสัมภาระไปศูนย์ข้อมูลฯ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ
09.30 น. ไปหาดทรายดำแห่งที่ 5 ของโลก อาหารว่างสุด แผ่นดินตะวันออกถวายสักการะ ร.5 และเสด็จเตี่ย
11.30 น. อาหารกลางวันที่ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน
13.00 น. ชมการสาธิตและเรียนรู้วิถีจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน
14.00 น. อำลากันด้วยมิตรภาพเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

(โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

 

โปรแกรมที่2

  • วันแรก

13.00 น. พบกันที่ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ เดินทางต่อไปหาดทรายดำแห่งที่ 5 ของโลก
14.00 น. ไปสุดแผ่นดินตะวันออกถวายสักการะ ร.5 เสด็จเตี่ย
16.00 น. ไปศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการเข้าบ้านพักโฮมสเตย์
17.00 น. พักผ่อนที่บ้านพักตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกันชมการแสดงที่ศูนย์ข้อมูล
20.30 น. กลับเข้าบ้านพักราตรีสวัสดิ์

  • วันที่สอง

07.00 น.อาหารเช้าที่บ้านพัก
08.00 น. พบกันที่วัดแหลมมะขาม ชมภาพในผนังอุโบสถ วัดโต๊ะวาลี พร้อมสักการะ
​09.40 น. ไปชมบ้านหุ่นไม้กระดาน
10.30 น. ไปศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ ร.5
12.00 น. อาหารกลางวันที่เรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน
13.00 น. ชมการสาธิตและเรียนรู้วิถีชีวิต

(โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม:
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านแหลมมะขาม
หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
ประธานชุมชน นายสุเทพ บุญเพียร โทร. 09 8860 2914
ที่ปรึกษาชุมชน นายสมโภชน์ วาสุกรี โทร. 08 1741 1972

คลิกเพื่ออ่านต่อ